Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 302/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-06-18

Sygn. akt II Ca 302/13

POSTANOWIENIE

Dnia 18 czerwca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Barbara Nowicka

Sędziowie: SO Alicja Chrzan

SO Piotr Rajczakowski

Protokolant: Bogusława Mierzwa

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2013 r. w Świdnicy

na rozprawie

sprawy sprawę z wniosku: A. Z.

przy udziale: (...) Spółki z o.o. we W., (...) Spółki z o.o. w W., (...) Spółki z o.o. w likwidacji w W., A. K.

o wydanie depozytu sądowego

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

z dnia 28 stycznia 2013 r., sygn. akt VIII Ns 1024/12

p o s t a n a w i a:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że nakazuje wydać wierzycielowi A. Z. złożoną przez dłużnika (...) sp. z o.o. w W. do depozytu sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie sygn. akt VIII Ns 52/02 kwotę 30.135,69 (trzydzieści tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 69/100) zł tytułem zapłaty części wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przez (...) sp. z o.o. w likwidacji w W. robót budowlanych;

II.  oddalić wnioski uczestników o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 28 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w sprawie VIII Ns 1024/12 oddalił wniosek A. Z. o wydanie z depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu kwoty 30.153,69 zł

W uzasadnieniu wskazał, że (...) Sp. z o.o. w W. złożyła kwotę 30.135,69 zł do depozytu sądowego, z uwagi na wątpliwości co do tego czy jej wierzycielem jest (...) Sp. z o.o. w likwidacji czy M. Z. (...) Firma Usługowo – Handlowa (...), które to strony w dniu 05 kwietnia 2002 r. zawarły umowę przelewu wierzytelności.

Wnioskodawczyni wraz z wnioskiem złożyła akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym M. Z., postanowienie SR w Chełmie o dziale spadku i oświadczenie likwidatora Spółki (...) Sp. z o.o. w likwidacji – S. R. o ważności umowy przelewu wierzytelności zawartej z M. Z..

Sąd Rejonowy, po przeprowadzeniu analizy akt VII Ns 52/02 dotyczących zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego uznał, że w dalszym ciągu istnieją wątpliwości co do osoby wierzyciela. Nadto z dołączonego do sprawy odpisu (...) Sp. z o.o. w likwidacji nie wynika, aby osoba podpisująca 5 kwietnia 2002 r. umowę przelewu wierzytelności w imieniu tej spółki była do tego należycie umocowana. W postępowaniu o wydanie przedmiotu z depozytu sądowego Sąd nie jest uprawniony do rozstrzygania sporu materialnoprawnego, a jego kognicja ograniczona jest do kwestii natury formalnej. Dokumenty złożone przez wnioskodawczynię nie wykazują jej uprawnienia do wydania depozytu sądowego. W postanowieniu z 05 lutego 2010 r. Sąd Rejonowy w Chełmie nie ustalił, aby w skład spadku po M. Z. wchodziła wierzytelność w kwocie 30.153,69 zł przysługująca mu wobec (...) Sp. z o.o. i nie dokonał w ramach działu spadku połączonego z podziałem majątku dorobkowego przyznania tego prawa małżonce zmarłego A. Z..

Powyższe postanowienie zaskarżyła wnioskodawczyni, zarzucając mu nieprawidłowe przyjęcie, że dokumenty załączone do wniosku o wydanie depozytu sądowego z dnia 05.11.2012 r. nie uzasadniają wydania wnioskodawczyni przedmiotu depozytu, podczas gdy prawidłowa analiza dokumentów znajdujących się w aktach sprawy oraz dołączonych do wniosku winna skutkować uwzględnieniem go w całości.

Wskazując na powyższe wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia przez orzeczenie o wydaniu depozytu sadowego złożonego przez uczestnika postępowania (...) Sp. z o.o. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 25.11.2002 r. w postaci środków pieniężnych w kwocie 30.135,69 zł, przy uwzględnieniu kosztów postępowania za obie instancje.

Sąd uznał apelację za uzasadnioną.

Stosownie do art. 693 14 k.p.c. na żądanie wierzyciela sąd postanowi wydać mu depozyt, jeżeli zachodzą warunki określone we wniosku o złożenie do depozytu. Jak wynika z akt VIII Ns 52/02 podstawą wniosku o zezwolenie dłużnikowi złożenia do depozytu sądowego kwoty 30.135,69 zł były jego wątpliwości co do osoby wierzyciela.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni złożyła dokument podpisany przez S. R. - likwidatora spółki (...) Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w K. – w którym oświadczył on, że umowa cesji z 05 kwietnia 2002 r. pomiędzy (...) Sp. z o.o. w likwidacji jest ważna i skuteczna, a wierzytelność, która była przedmiotem tej umowy, a która została złożona do depozytu sądowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu VIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt VIII Ns 52/02, przysługuje w całości A. Z.. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdza sprawowanie funkcji likwidatora spółki (...) w likwidacji przez S. R. oraz jego uprawnienie do samodzielnego reprezentowania spółki (dział 6, rubryka 1 KRS). Ponadto w myśl art. 282 § 1 zd. 1 k.s.h. likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne), a zgodnie z art. 283 § 1 k.s.h. w granicach swoich kompetencji, określonych w art. 282 § 1 k.s.h. likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki. Wobec powyższego oświadczenie likwidatora należy uznać jako ważne i wywołujące wskazane w nim skutki prawne.

Z przedłożonego do wniosku aktu poświadczenia dziedziczenia wynika natomiast, że spadek po R. Z. nabyła żona - A. Z. oraz synowie : Ł. Z. oraz K. Z.. Na podstawie zaś prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Chełmie z dnia 05 lutego 2010 r. A. Z. na wyłączoną własność zostały przyznane ruchomości i prawa majątkowe oraz środki pieniężne wchodzące w skład przedsiębiorstwa pod firmą Usługowo – Handlową (...) stąd przyjąć trzeba, że wnioskodawczyni jest osobą uprawnioną do żądania wypłaty środków zdeponowanych w depozycie sądowym, a jej wniosek zasługiwał na uwzględnienie.

Z uwagi na powyższe Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie w oparciu o art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Sąd Okręgowy oddalił wnioski uczestników o zasądzenie z kosztów postępowania apelacyjnego w oparciu o art. 520 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Pospiszyl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Nowicka,  Alicja Chrzan ,  Piotr Rajczakowski
Data wytworzenia informacji: