Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 225/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-04-15

Sygn. akt II Cz 225/13

POSTANOWIENIE

Dnia, 15 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Grażyna Kobus

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2013 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia powódki I. Z.

na postanowienie zawarte w pkt. II postanowienia

Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich

z dnia 4 lutego 2013 r., sygn. akt I C 199/12

o obciążeniu jej kosztami opinii biegłego

w sprawie przeciwko A. W.

o zapłatę 70.000 zł

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem, zawartym w pkt. II postanowienia, wobec zawarcia przez strony ugody i umorzenia postępowania w rozpoznawanej sprawie, Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich zasądził od powódki na rzecz Skarbu Państwa kwotę 511,71 zł tytułem uzupełnienia kosztów opinii biegłego ( art. 113 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ). W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że gdy strony w ugodzie nie postanowiły inaczej, to w myśl art. 117 uoks koszty sądowe, o których mowa w art. 113 ust. 1 uoks, ponoszą obie strony w równych częściach. Powódka została zwolniona od zaliczki na poczet opinii biegłego ponad kwotę 500 zł , ale gdyby w sprawie zapadł wyrok, to nieuiszczona przez strony część wynagrodzenia biegłego zostałaby ściągnięta z roszczenia zasądzonego na rzecz powódki. Pozwana w toku postępowania wpłaciła tytułem zaliczki na poczet opinii biegłego kwotę 1500 zł, natomiast powódka – kwotę 500 zł. Wynagrodzenie biegłego wyniosło 2511,71 zł , stąd gdy to powódka w pozwie wnosiła o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości, powinna też pokryć pozostałą część wynagrodzenia biegłego.

W zażaleniu powódka zarzuciła naruszenie prawa materialnego art. 102 ust.1 oraz art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przez ich niewłaściwą wykładnię i bezpodstawne obciążenie powódki uzupełniającymi kosztami opinii biegłego. Podniosła, że w myśl art. 113 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych koszty sądowe ponoszone tymczasowo przez Skarb Państwa za stronę zwolnioną od nich, a taką w procesie była powódka , obciążają stronę przeciwną, jeżeli istnieją do tego podstawy , przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu. Gdyby Sąd Rejonowy tenże przepis prawidłowo zastosował, to doszedłby do wniosku, że abstrahując od formy rozstrzygnięcia jaką ostatecznie była ugoda, powódka wygrała proces w 75%. Biorąc pod uwagę wynik postępowania i wysokość kosztów, jakie poniosła powódka, obciążenie jej dodatkowo kosztami opinii biegłego jawi się jako rażąco niesprawiedliwe.

Dlatego też wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia o kosztach, zawartego w pkt II postanowienia i nieobciążanie powódki kosztami opinii biegłego.

Zażalenie nie podlega uwzględnieniu.

Stosownie do treści art. 117 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strony mogą w ugodzie sądowej ustalić, którą z nich i w jakiej części mają obciążać nieuiszczone koszty sądowe. Jeżeli jednak ugoda nie stanowi inaczej, w sprawie zakończonej ugodą koszty, o których mowa w art. 113 ust. 1, ponoszą obie strony w częściach równych. Przepisy art. 113 ust. 2 - 5 stosuje się odpowiednio.

Jeśli zatem w ugodzie, jaką zawarły strony, nie zostało ustalone, którą ze stron i w jakiej części będą obciążały nieuiszczone koszty sądowe, to w myśl zasad przyjętych w przepisie cyt. wyżej, winny one obciążać w równych częściach obie strony. Skoro zaś, jak też wskazał Sąd Rejonowy, koszty związane z wydatkami na opinię biegłego wyniosły 2511,71 zł i pozwana uiściła już na poczet tych wydatków kwotę 1500 zł, to pozostała część tych wydatków w kwocie 511,71 zł winna obciążać powódkę, która wnosiła o sporządzenie opinii przez biegłego.

Nie można przy tym uznać, jak podnosi skarżąca, aby w zaistniałej sytuacji obciążenie jej dodatkowo kosztami opinii biegłego było rażąco niesprawiedliwe, skoro nie przekracza ono połowy tych kosztów – a więc nie wykracza poza zasadę przyjętą w art. 117 ustawy. Należy też zauważyć, że dla rozłożenia obowiązku poniesienia nieuiszczonych kosztów sądowych na każdą ze stron po połowie, nie jest istotne w jakim zakresie powódka utrzymała się ze swym roszczeniem w ugodzie, ( choć rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego o kosztach opinii biegłego częściowo to uwzględnia ), lecz sam fakt zawarcia ugody. Nie można zaś uznać, aby w sprawie zachodził szczególnie uzasadniony wypadek, nakazujący Sądowi Rejonowemu odstąpienie od obciążenia powódki kosztami opinii biegłego na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy cyt. wyżej.

Z powyższych przyczyn zażalenie podlegało oddaleniu ( art.385 kpc w zw. z art. 397 § 2 zd.1 kpc ).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Rybińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Kobus
Data wytworzenia informacji: